乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
Author:乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆  2022-06-03
日内瓦世界卫生组织新办公大厦设计方案公布 世界卫生组织(WHO)新办公大厦将用于取代日内瓦总部原址上众多临时建筑 。新大厦将作为三个主要建筑之一 ,共同构成WHO总部楼群。主楼由伯纳•德屈米先生设计,仍保留作为WHO组织重要的代表性建筑。该组织在联合国框架内运作,新大厦的建造是其乐观主义精神的一种象征 。同时 ,WHO彰显了全球交流合作之精神,其宗旨是打造一个可持续性的开放性平台,供来自不同领域的专家们在此精诚协作 ,谋求促进全球卫生发展大计。基于这种理念 ,新大厦设计有私密的办公空间以及开放的工作场所,满足人们举办活动,会议或商谈之需。 « 前一页12下一页 »乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
【读音】: shì jiè wèi shēng zǔ zhī (WHO)xīn bàn gōng dà shà jiāng yòng yú qǔ dài rì nèi wǎ zǒng bù yuán zhǐ shàng zhòng duō lín shí jiàn zhù 。xīn dà shà jiāng zuò wéi sān gè zhǔ yào jiàn zhù zhī yī ,gòng tóng gòu chéng WHOzǒng bù lóu qún 。zhǔ lóu yóu bó nà •dé qū mǐ xiān shēng shè jì ,réng bǎo liú zuò wéi WHOzǔ zhī zhòng yào de dài biǎo xìng jiàn zhù 。gāi zǔ zhī zài lián hé guó kuàng jià nèi yùn zuò ,xīn dà shà de jiàn zào shì qí lè guān zhǔ yì jīng shén de yī zhǒng xiàng zhēng 。tóng shí ,WHOzhāng xiǎn le quán qiú jiāo liú hé zuò zhī jīng shén ,qí zōng zhǐ shì dǎ zào yī gè kě chí xù xìng de kāi fàng xìng píng tái ,gòng lái zì bú tóng lǐng yù de zhuān jiā men zài cǐ jīng chéng xié zuò ,móu qiú cù jìn quán qiú wèi shēng fā zhǎn dà jì 。jī yú zhè zhǒng lǐ niàn ,xīn dà shà shè jì yǒu sī mì de bàn gōng kōng jiān yǐ jí kāi fàng de gōng zuò chǎng suǒ ,mǎn zú rén men jǔ bàn huó dòng ,huì yì huò shāng tán zhī xū 。 « qián yī yè 12xià yī yè »

上一篇:无创意 不生活--沈阳设计师沙龙即将开启 下一篇:2015 年米兰国际家具展前瞻和潮流